Login

Logoped

Logoped je nezavisan stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana i naučnog istraživanja (IALP).

Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

 

Logopedi su uključeni u preventivni rad (obučavanje i informisanje zdravstvenih radnika i unapređenje zdravlja) i u skrining (rani skrining poremećaja jezika kod dece).

  • Svojim radom, logopedi pomažu ljudima da se vrate u obrazovni, profesionalni, društveni i kulturni život. Takođe obuhvataju i oblast poremećaja koji se javljaju u odrasloj populaciji i u oblasti pismenosti (kroz svoja specifična područja ekspertize).
  • Logoped sarađuje sa porodicom klijenta, medicinskim, obrazovnim, radnim ili socijalnim službama.
  • Logoped sprovodi preliminarnu procenu, ispitivanje i procenu poremećaja koji se posmatra, identifikuje što je više moguće uzroka, daje dijagnoze i prognoze; odlučuju da li je potrebna logopedska terapija.
  • Koristeći individualnu ili grupnu terapiju, logoped uz svoje kliničko iskustvo upotrebljava tehnike koje će omogućiti svim klijentima da maksimiziraju svoj verbalni ili neverbalni komunikativni potencijal.

Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od pacijenata ili roditelja i logopedskog pregleda, procenjuju i identifikuju faktori rizika za pojavu govorno-jezičkih smetnji i poremećaja.

Definisanje preventivnih mera i postupaka logopedske intervencije za otklanjanje i ublažavanje faktora rizika.

 

Postupak specijalizovanog logopedskog pregleda kojim se na osnovu anamnestičkih, kliničkih, testovnih i drugih nalaza postavlja logopedska dijagnoza i daje uputstvo za dalji logopedski rad.

Logopedski teretman je proces usmeren ka prevenciji govorno-jezičkih smetnji i poremećaju, razvitku i rehabilitaciji (povraćaj) govorno-jezičkih sposobnosti. Strukturu logopedskog tretmana čine: organizacija, plan, program, tehnologija i tehnika logopedske delatnosti. Dužina logopedskog tretmana na ranom uzrastu je do 45 minuta, kod odraslih do 1h.

Postupak specijalizovanog kontrolnog logopedskog pregleda kojim se proverava govorno-jezički status i ocenjuje efekat i opravdanost primenjene terapijske procedure.

LOGOPEDSKI TRETMAN PRIMENJUJE SE U SVIM ŽIVOTNIM DOBIMA

  • Logoped pomaže deci u prevazilaženju razvojnih poremećaja i smetnji tokom odrastanja i sazrevanja
  • Logoped pomaže deci u prevazilaženju razvojnih poremećaja i smetnji tokom odrastanja i sazrevanja
  • Logoped u radu sa odraslim i starim osobama koristi logopedske tretmane za ublažavanje i otklanjanje govorno-jezičkih poremećaja, ali i za očuvanje i unapređenje komunikativnih sposobnosti.
  • Adolescentima logoped pomaže u otklanjanju održivih razvojnih smetnji i poremećaja i prevazilaženju novonastalih poremećaja

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta www.logomedica.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

 

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.