Login

Poremećaji glasa

ŠTA JE POREMEĆAJ GLASA?


Poremećaj glasa (Disordines vocales) je manje ugodan glas koji od govornika zahteva više energije. Najčešći poremećaji glasa kod dece su promuklost ili disfonija.

Uzroci poremećaja glasa, kako kod dece tako i kod odraslih, su mnogobrojini. Iako je ponekada nemoguće utvrditi da li je oštećenje glasa organskog ili funkcionalnog porekla i koliko ova dva faktora utiču jedan na drugi – među organskim uzrocima poremećaja fonacije kod dece navode se: hromozomske anomalije (Down sy, cri du chat), kongenitalne anomalije, oštećenja larinksa, zapaljenski procesi/infekcije, neurološki, metabolički i endokrini poremećaji, oštećenja sluha i velofaringealna insufijencija koja pored rinofonije može prouzrokovati i disfoniju.

Često psihogeni uzroci poremećaja glasa prisutni su i kod dece i kod odraslih. Poremećaji glasa beleže se i kod glasovne zloupotrebe – hronične disfonije kod glasovnih napora, vike, pevanja, kašljanja, stalnog pročišćavanja grla, a koje se dovode u vezu sa emocionalnim funkcionisanjem. Među uzrocima navodi se i loša glasovna higijena.

Poremećaji glasa se češće javljaju kod dečaka nego kod devojčica.

Tačnu učestalost glasovnih poremećaja teško je odrediti zbog različitosti u metodološkim pristupima i kriterijumima. Rezultati pojedinih istraživanja pokazuju da se glasovni poremećaji javljaju kod 6-9% dece predškolskog uzrasta, zatim da su vokalni simptomi prisutni od 6 do 23% populacije.

KAKO SE ISPOLJAVA?


Prvi simptomi problema sa glasom su nadraženost grla, potreba za kašljanjem, osjećaj bola u grlu, promuklost i umor glasa ili njegov potpuni gubitak. Vokalni zamor nastaje kada su vokalni zahtevi veći nego što je sposobnost pojedinca da ispuni te zahteve.

Dužina trajanja simptoma upućuje nas na akutnu ili hroničnu promuklost.

 KAKO SE DIJAGNOSTIKUJU?


Poremećaji glasa zahtevaju specijalozovan pregled ORL specijaliste, fonijatra i fonopeda.

Dijagnostika poremećaja glasa u Centru za govornu patologiju „Logomedica“ obuhvata:

 • Akustičku analizu glasa (primenom kompjuterskog software (dr speech, key), analizu visine, varijabilnosti intenziteta i frekvencije u akustičkim parametrima.
 • Kliničku procenu govornog glasa (fizičke osobine glasa)
 • Kliničku procenu pevanog glasa (raspon glasa, odredjivanje registra)
 • Kliničku procenu govornog disanja (inspirijuma, ekspirijuma)

KAKO SE LEČE? (Logopedske terapijske procedure)


 Terapije poremećaja glasa:

 Stanja posle laringektomija

 • fonopedska rehabilitacija posle supraglotičnih laringektomija
 • fonopedska rehabilitacija kod hordektomije i hemilaringektomije

obuhvata: terapijske postupke koje se sprovode kroz četiri faze:

faza 1 – sprečavanje ankiloze struktura i uspostavljanje kostoabdominalnog disanja,

faza 2 – aktiviranje glotisnog sfinktera (7-14dana),

faza 3 – rad na vibratoru (14-25 dana),

faza 4 – rad na rezonatoru (6 nedelja, najduže 6 meseci).


Fonopedska rehabilitacija posle frontalnih i frontolateralnih laringektomijaObuhvata korektivne postupke koji se provodi kroz sistem vežbi i to: vežbe glotičke fonacije, vežbe korekcije visine glasa, vežbe korekcije rezonancije glasa.


Fonopedska rehabilitacija posle suptotalnih laringektomijaObuhvata postupke koji se sprovode kroz sistem vežbi i to:

 • vežbe disanja na kanilu sa udahom na kanilu i izdahom sa zatvorenom kanilom,
 • vežbe produkcija vokala na ekspirijumu – mobilizacija struktura larinksa,
 • vežbe za smanjivanje disanja na kanilu,
 • vežbe za uspostavljanje kostoabdominalnog disanja nakon dekanilmana,
 • vežbe za aktiviranje neolarinksa (aktiviranje i kretanje jednog ili oba aritenoida prema epiglotisu).
 • Monpeljeovska tehnika (Guerrier i Aronux-sindt)
 • Tehnika po Piqet i Decorte
 • Tehnika po Pech i Giovani

4. Fonopedska rehabilitacija posle near-totalne laringektomije


 5. Fonopedska rehabilitacija posle totalne laringektomije-formiranje alaringealnog glasaObuhvata postupke i to:

 • Preoperativna faze fonopedske rehabilitacije rane postoperativne faze (3-4 nedelje posle operacije) – vežbe za mišiće vrata i grudi i vežbe disanja,
 • faza rane rehabilitacije (traje 3-4 nedelje, 1-2x dnevno) vežbe za formiranje ezofagealnog glasa i govora.
 • Inhalaciona tehnika-metoda Seeman
 • Injekciona metoda-Holandska metoda
 • Metoda blokade-metoda prednjezadnjeg blokiranja
 • Metoda Tartapanove
 • Portmanova metoda
 • završna faza (2-3meseca) stabilizacija govora
 • evaluacija terapije formiranja ezofagealnog govora
 • vežbe za poboljšanje glasa uz korišćenje elektrolarinksa

Pored lekarskog praćenja, poremećaji glasa leče se vokalnom terapijom od strane logopeda/fonopeda.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

Copyright by M.Zelić i N.Milošević

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.