Login

Odeljenja

Unutrašnja organizacija Logomedike zasniva se na osnovama savremene organizacije rada dostignute u logopedskoj i široj delatnosti, na načelima Zakona o obrazovanju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i objektivnim potrebama za vrstom usluga koje pruža Logomedika, sredstvima koja su namenjena za tu vrstu obrazovne i zdravstvene zaštite, kadrovske i tehničke opremljenosti Logomedike i saglasno postavljenim ciljevima osnivača.

Prilikom utvrđivanja organizacije rada i sam rad u Logomedici postavljen je tako da se što efikasnije može obezbediti ostvarivanje logopedske i druge usluge korisnicima sa razvojnim i govorno-jezičkim i psihofiziološkim poremećajima na jedinstvu preventivnih dijagnostičko terapijskih i rehabilitacionih mera i na načelima sveobuhvatnosti, dostupnosti, efikasnosti, stalnosti i racionalnosti. LogoMedica obuhvata nekoliko odeljenja koja su podeljena prema dijagnostičkim i starosnim grupama.

 • Odeljenje za savetovanje i rad sa roditeljima dece uzrasta od rođenja do druge godine života (Razvojno savetovalište)
 • Odeljenje za razvojnu patologiju (rad sa decom do 2. do 7. godine života)
 • Odeljenje za poremećaje čitanja i pisanja
 • Odeljenje za poremećaje fluentnosti
 • Odeljenje za afazije (rada sa mladim i starim licima)
 • Odeljenje za psihofiziološke i pervazivne poremećaje
 • Odeljenje za poremećaje glasa
 • Odeljenje za saradnju sa vaspitno-obrazovnim ustanovama
 • Odeljenje za saradnju sa gerontološkim centrima
 • Odeljenje za naučno-istraživačku delatnost i unapređenje kvaliteta stručnog rada
 • E logoped

Odeljenje za savetovanje i rad sa roditeljima dece uzrasta od rođenja do druge godine života.

Roditelji u Republici Srbiji i iz dijaspore imaju priliku da u našem centru dobiju adekvatne savete i smerenice za razvoj govora i jezika kod dece. Poseban akcenat stavljamo na decu koja su prenatalno, natalno i postnatalno imala riziko faktore koji bi mogli da kontaminiraju pravilan razvoj govora i jezika. Prevremeno rođena deca, porođajne asfiksije, anoksije i povrede, nizak Apgrag skor itd. predstavljaju riziko faktore koji utiču na razvoj centralnog nervnog sistema i posledično mogu dovesti do specifičnih, nedovoljno adaptivnih odgovora na spoljašnju stimulaciju. Naš zadatak je da ranim izlaganjem deteta adekvatnoj stimulaciji potkrepimo adaptivne – još nedovoljno razvijene, usmerene, namerne odgovore i eliminišemo neadaptivne reakcije, podstičemo i stabilizujemo funkcionalne odgovore na spoljašnju sredinu. Takođe, u mogućnosti smo da svim roditeljima čija su deca izložena bilingvalnoj stimulaciji damo adekvatne savete za pravilan razvoj dvojezičnog deteta.

 

Odeljenje za razvojnu patologiju

Odeljenje za razvojnu patologiju obuhvata rehabilitacioni rad sa decom koja imaju smetnje i poremećaje u razvoju govora i jezika. Najčešće radne dijagnoze prema kojima se uspostavlja rehabilitacioni program rada jesu poremećaji u razvoju jezika – razvojna disfazija (ekspresivnog i receptivnog tipa), razvojna apraksija, poremećaji artikulacije (dyslalia), artikulaciono-fonološki poremećaji, poremećaji govora i jezika u sklopu osnovne dijagnoze (rascepi usana i nepca-palathoshize, cerebralne paralize, epilepsije, sindromi, intelektualne ometenosti itd.). Program rada formira se nakon adekvatnog govorno-jezičkog testiranja deteta, validnim i standardizovanim mernim instrumentima, nakon čega se uspostavlja dijagnoza i planira rehabilitacioni postupak.

 

Odeljenje za psihofiziološke i poremećaje iz spektra autizma.

Odeljenje obuhvata profilaktički i rehabilitacioni rad sa decom koja imaju psihofiziološke i pervazivne razvojne poremećaje. Najčešće radne dijagnoze prema kojima se uspostavlja rehabilitacioni program rada jesu (PDD, Autizam, PDD-NOS, Asperger sy, dezintegrativni poremećaj detinjstva, Rett sy, IO, ADHD, ADD). U okviru ovog odeljenja, rehabilitacioni postupak podrazumeva sprovođenje govorno-jezičke i psihološke terapije sa ciljem dostizanja najvišeg mogućeg nivoa funkionalnosti deteta u sledećim sferama razvoja: u sferi ponašanja, sferi komunikacije i socijalizacije, sferi kognicije i sferi percepcije, što u mnogome zavisi od stepena poremećaja. Odabir rehabilitacionih terapijskih postupaka uslovljen je uzrastom deteta pri uključenju u terapijsku proceduru. Terapijski postupci sprovode se prema ABA metodi – primenjena analiza ponašanja. Nakon obavljene dijagnostike formira se rehabilitacioni program rada sa jasnim ciljevima koji su određeni potencijalima svakog pojedinačnog deteta.

Odeljenje za poremećaje čitanja i pisanja Logomedika obezbeđuje rehabilitacioni rad sa decom koja imaju probleme u ovladavanju sposobnostima/veštinama čitanja i pisanja. Najčešće radne dijagnoze prema kojima se uspostavlja rehabilitacioni program rada jesu poremećaj u učenju čitanja i/ili razumevanja pročitanog (dyslexia), poremećaj u učenju pisanja (dysgraphia), poremećaj u ovladavanju veštinama čitanja i pisanja u sklopu osnovne dijagnoze (intelektualne ometenosti, poremećaja pažnje…) disortografija, diskalkulija. U okviru ovog odeljenja obavlja se kompletna procena govorno-jezičnog razvoja deteta koja uključuje i procenu detetove jezičke spremnosti za ovladavanje početnim školskim veštinama (čitanja i pisanja). Značaj procene tzv. „predčitačkih“ sposobnosti kao ranih indikatora uspeha u ovladavaju veštinama čitanja i pisanja, je u tome što omogućava otkrivanje i dijagnostikovanje suptilnih odstupanja u razvoju ovih sposobnosti koje ukoliko se ne tretiraju na adekvatan način i u adekvatnom periodu mogu dovesti do značajno nižih postignuća u ovladavanju veštinama čitanja i pisanja te se kasnije u školskom dobu dijagnostikuju kao dyslexia i dysgraphia. LogoMedica raspolaže validnim i standardizovanim mernim instrumentima kojima se omogućava rana detekcija i dijagnostika smetnji i poremećaja u razvoju sposobnosti čitanja i pisanja, na osnovu čega smo u mogućnosti da planiramo adekvatnu jezičku terapiju. Program rada formira se nakon adekvatnog govorno-jezičkog testiranja deteta, validnim i standardizovanim mernim instrumentima, nakon čega se postavlja dijagnoza i planira specifičan rehabilitacioni postupak.

Odeljenje za poremećaje fluentnosti (rad sa decom i odraslima) obuhvata rehabilitacioni rad sa decom i porodicom i rad sa odraslima. U našem centru sprovodi se izvorna metoda „Svesna sinteza razvoja“ autora Prof. dr Cvetka Brajovića čiji se delovi i tehnike koriste u čitavom svetu. Takođe, koristi se i veliki broj tehnika (tehnika pasivnog izdaha po Švarcu, tehnika šapata, produženog izgovora vokala itd.), vežbe disanja i vežbe relaksacije.

Odeljenje za poremećaje glasa. U odeljenju za poremećaje glasa sprovodi se fonopedska dijagnostika i rehabilitacija glasa.

Odeljenje za afazije

Odeljenje za afazije (rad sa odraslim licima). Odeljenje za afazije predstavlja jedinstven primerak u privatnoj praksi sa kakvom se susrećemo u našoj zemlji. Nažalost, sistem društvene podrške kakav se nudi u našem sistemu je nedovoljan za pacijente sa izgubljenim govorno-jezičkim sposobnostima. Stoga smo razvili odeljenje koje će svim našim pacijentima u adekvatnom prostoru za njihove godine pružati kompletnu afaziološku dijagnostiku, rehabilitaciju i habilitaciju uključujući pomoć i podršku porodici. Višegodišnji rad sa afaziologom Doc.dr Draganom Čauševcem učnio nas je kompetentnim da primenjujemo najraznovrsnije metode rada u ovoj oblasti. Afaziološki tretman sprovodimo nakon 3 do 6 meseci od neurološkog oštećenja i on ne traje duže od godinu dana. Iskustveno i naučno se pokazalo da su sposobnosti restitucije CNS najprimerenije u ovom periodu.

E – logoped

E – logoped predstavlja novo odeljenje Logomedice koje je prevashodno nastalo iz potrebe nastavka tretmana sa klijentima Logomedike u vanrednim okolnostima koje su zahtevale fizičko distanciranje. Odeljenje E – logoped pokazalo se kao potrebno i za sve korisnike koji žive u inostranstvu. U okviru ovog odeljenje čije se usluge ostvaruju putem Zoom i Skype aplikacije primenjuju se sve klasične metode rada.

 

Odeljenje za saradnju sa vaspitno-obrazovnim ustanovama.

U težnji da stvorimo mrežu kvalitetnih stručnjaka koji će ponosno predstavljati Centar Logomedika, edukovali smo određen broj stručnih lica, prevashodno logopeda koji su upoznati sa kompletnim funkcionisanjem sistema predškolskog i školskog obrazovanja. Stoga su naši stručnjaci obučeni da pruže usluge najvišeg standarda i doprinesu kvalitetu razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta. Višegodišnja saradnja sa predškolskim sistemom pokazala je da je stručni saradnik – logoped od izuzetnog značaja kako bi se podržao njihov razvoj, otklonile eventulane smetnje i proširili kapaciteti za dalje učenje.

Odeljenje za saradnju sa gerontološkim centrima.
Kako je cilj ustanove Logomedica briga i pružanje pomoći osobama svih uzrasta koje se susreći sa problemima govora, glasa i jezika u mogućnosti smo da pružimo kvalitetne usluge iz oblasti afaziologije. U okviru ovog odeljenja ustanova Logomedica patronažno sprovodi dijagnostičke i terapijske procedure u gerontološkim centrima.

Odeljenje za naučno-istraživačku delatnost i unapređenje kvaliteta stručnog rada ostvaruje ciljeve razvoja logopedske inventivnosti kroz izdavaštvo, kontinuirano stručno usavršavanje, organizaciju edukacija, seminara i skupova, distribucije i edukacije inovativnih logopedskih instrumenata. U saradnju sa Tara Centrom doo iz R.Hrvatske u Centru Logomedica vrši se kontinuirana edukacija za primenu digitalnog signalnog procesiranja u rehablitaciji govora, glasa i sluha. U saradnji sa SES doo vrši se edukacija za primenu logopedskih sondi i logofona. Saradnja sa visokoobrazovnom institucijom Visoka škola socijalnog rada doprinela je daljem razvoju naučnoistraživačkog procesa u Logomedici. Takođe, u našem centru praktično se obučavaju sadašnji i budući logopedi.

 

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.