Login

logoprotetika

Nakon završene logopedske intervencije u sklopu određenih govorno-jezičkih poremećaja javlja se potreba za primenom logopedske protetike. Logopedska protetika predstavlja uređaje koji se primenjuju kao dopunsko sredstvo u logopedskoj terapiji ali mogu biti i neophodan pratilac svakodnevnog funkcionisanja osoba sa određenim govorno-jezičkim poremećajima čime logoprotetski uređaji postaju pomoćno sredstvo u govornom funkcionisanju osoba sa govorno-jezičkim poremećajima rezistentnim na logopedsku terapiju.

Šta je LOGOplus?


LOGO plus predstavlja pomagalo sa integrisanim elektroničkim biofidbek sklopovima, koji duboko utiču na govor osobe koja muca. Uređaj je u potpunosti siguran i efikasan za upotrebu u tretmanu mucanja, rađen je po uzoru na slične proizvode, te se njegova tehnička izvedba temelji na naučno dokazanom Lee efektu (DAF efektu) kašnjenju zvučnog povratnog signala.

Kako LOGOplus funkcioniše?


Princip rada se zasniva na DAF efektu – kašnjenju slušne povratne sprege, koji osobama koje ga koriste, uzrokuje stvaranje fluentnog govornog obrazca, tako što pomaže u usporavanju govora, izbegavanju zamuckivanja i smanjenju grčeva artikulacione muskulature. LOGOplus automatski procesira govor. Uloga mu je dvojaka, prvenstveno u eliminisanju samog mucanja kao i u eliminisanju straha od izgovora nekih glasova, reči, rečenica i uopšte različitih govornih situacija. U delay modu, vreme kašnjenja se stvara između: položaja artikulatora (usne, jezik, čeljusti, nepca) i onoga što osoba čuje dok govori. Sve ovo uzrokuje da mozak automatski usporava brzinu govora. Ovaj fenomen je poznat kao odgođeni auditivni feedback, koji u konačnici rezultira povećanom fluentnošću govora usled smanjenja njegove brzine.

Postoje dva izvora stresa koji doprinose mucanju. Prvi „predviđajući“ stres, uključuje mentalnu naviku, da osoba tokom govora, ima unapred strah od izgovora glasova koji su joj problematični za izgovor (obično su to glasovi iz grupe ploziva: p, b, t, d, k, g i sl.). Takođe, ova vrsta stresa podrazumeva postojanje uverenja da je govor, u celini, jedna „teška“ aktivnost. Drugi stres je stres brzine govora, koji je svojim tempom (brzinom), veći od čovekovog nasleđenog neuro-mišićnog potencijala.

Primena LOGOplusa podrazumeva prilagođavanje glasnoće te se počinje sa čitanjem ili govorom kako bi se podesila glasnoća na nivo ugodnosti. Nakon toga, podešava se delay (vreme zakašnjenja zvuka). Na početku zakašnjenje čini trećinu skale što iznosi od 80 – 100 ms čime se govor usporava i postaje fluentniji, bez toničnih i kloničnih grčeva artikulacione muskulature. Podešavanje vremena odlaganja između 50 i 250 ms primenjuju se u toku terapijskog postupka. Aktivira se kašnjenje pri kojem će govor biti usporen toliko da je apsolutno fluentan. Aktiviranjem delay-a prirodno se pojavljuje potreba za glasnijim govorom, koji treba kontrolisati. Preporuke autora su da kontrola nad ovom pojavom najefikasnije se otklanja ispuštanjem vazduha kroz usta, neposredno pre početka govornog iskaza. Usporavanje prve reči u svakoj rečenici je još jedna preporuka autora za postizanje efikasnijeg dejstva delay-a. Neophodnost usporavanja prve reči opravdava se nemogućnošću aktiviranja uređaja pre postojanja zvuka. Prvu, jednosložnu reč treba malo razvući ili je segmentovati u slučaju da je višesložna. Važno je da osoba koja muca zapamti takav usporeni način govora, te pokuša da ga koristi u svakodnevnom govoru. U početku će govor biti prespor i nepriridan, ali nakon nekoliko sedmica, vreme kašnjenja može se smanjivati, sve dok se potpuno ne eleminiše delay efekat. Preporučuje se svakodnevno čitanje, uz primenu tehnike usporavanja svake prve reči u rečenici. Nakon nekog vremena, aplikuje se samo jedna slušalica sa povećanjem vremena kašnjenja. Ovakav model može se primenjivati i prilikom telefonskih razgovora. Cilj je da se dođe do smanjenja predviđajućih poteškoća u govoru, da se smanji jačina zvuka u slušalicama, a kao konačan ishod se predviđa potpuno otklanjanje mucanja.

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.