Login

Poremećaj izgovora

ŠTA JE POREMEĆAJ IZGOVORA GLASOVA KOD ODRASLIH?


Artikulacioni poremećaj u vidu nemogućnosti ili nepravilnosti u izgovoru pojedinih glasova koji datira od ranog uzrasta a koji nije adekvatno korigovan logopedskim tretmanom. Ispoljavaju se u vidu: nepravilnog izgovora glasova, izostavljanja glasova ili njihove zamene.

Uzroci mogu biti: ograničena pokretljivost govornih organa, neadekvatan govorni model, smetnje u auditivnoj percepciji nastali u ranom razvojnom periodu.

 

KAKO SE ISPOLJAVAJU?


Manifestuje se nepravilnim izgovorom, najčešće, grupe glasova: firkativa i afrikata (S,Z,C,Š,Ž,Č,Dž,Ć,Đ), laterala (L), vibranta (R). Dešava se i da se pojedini glasovi uopšte ne izgovaraju.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJU?


Poremećaj u izgovoru pojedinih glasova kod odraslih dijagnostikuje logoped primenom artikulacionih testova. 

KAKO SE LEČE? (Logopedske terapijske procedure)


U Centru Logomedika se vrlo uspešno, u kratkom vremenskom periodu, koriguju sve nepravilnosti u izgovoru glasova bez obzira o kojem se uzrastu radi.

Postupak koji se sastoji iz demonstriranja pravilnih modela logomotorike za izgovor glasa, reči i kraćih diskursa;

Napomena: terapijsku seansu logoped izvodi uz korišćenje Digitalnog logopedskog seta, logofona i logo sondi. Ovi uređaji omogućuju vizuelnu kontrolu pojedinih fizičkih karakteristika glasa, omogućuju taktilnu stimulaciju i aktivno stimulisanje percepcije govora.

Dužina tretmana zavisi od broja glasova koji se nepravilno izgovaraju. Automatizovan izgovor pravilno naučenog izgovora kod mladih i odraslih lica obično traje duže zbog dugotrajne faze inhibije slušnih navika.

Tretmani se sprovode individualno 2-3 puta nedeljno.


  • Istraživanja su pokazala da se osobe sa govornim poremećajima doživljavaju kao drugačije u odnosu na osobe bez takvih smetnji, sa polazištem da različite kulturne grupe imaju različite stavove o ovom pitanju. Osobe sa artikulacionim smetnjama bez obzira na uzrast posmatraju se više negativno od strane vršnjaka. Percepirajući ih kao manje inteligentne, obrazovane i „korisne“. Adolescent sa jezičkim poremećajem izbegava kontakte sa suprotnim polom, što se odražava na njegov emocionalni i socijalni život.
  • Kod osoba sa artikulaciono-fonološkim poremećajima koje su podvrgnute intervenciji govorne terapije došlo je do znatnog smanjenja psiho-socijalne disfunkcionalnosti kako u psihičkom tako i socijalnom funkcionisanju. 

Copyright by logoped N.Milošević Izvor: Milošević, N., Čauševac, D., Zelić, M. (2011). Psihosocijalni pristup artikulaciono-fonološkim poremećajima, Specijalna edukacija i rehabilitacija danas: 5. Međunarodni naučni skup. Zbornik radova. Ur. Nenad Glumbić i Vesna Vučinić. Zlatibor: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, tematski zbornik, 315-321

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.