Login

Poremećaj slušnog procesiranja

ŠTA JE POREMEĆAJ SLUŠNOG PROCESIRANJA?


Poremećaj slušnog procesiranja – PSP (eng. Auditory Processing Disorder (APD) or Central Auditory Processing Disorder) podrazumeva specifične smetnje u percepciji govornih glasova koje duboko utiču na sam proces razumevanja, kod dece i odraslih urednog sluha. U Međunarodnoj klasifikacije bolesti ICD 10 imaju šifru H93.25. PSP može ometati učenje, razvoj komunikacije, društveni, emocionalni, radni i akademski aspekt života.

Kao uzrok PSP-a navodi se odloženo sazrevanje centralnog nervnog sistema, neuromorfološki i neurološki poremećaji.

Učestalost PSP-a u opštoj populaciji nije sa sigurnošću utvrđena. Većina autora navodi da PSP zahvata oko 2 do 3 % populacije dece predškolske i školske dobi, sa većom učestalošću kod dečaka. Kod 5 % dece poremećaj slušnog procesiranja povezan je s teškoćama u učenju. U populaciji odraslih PSP ima od 10 do 20 % osoba (Heđever, 2010).

KAKO SE ISPOLJAVA?


Poremećaj slušnog procesiranja manifestuje se:

 • smetnjama u diskriminaciji (razlikovanju) govornih zvukova (posebno govora u buci, kada govori više osoba)
 • lošije snalaženje u razgovoru u grupnim situacijama
 • teškoće zanemarivanja nevažnih slušnih podražaja
 • teškoće primanja i procesiranja više poruka istovremeno
 • sporost u odgovaranju na slušne informacije
 • teškoće praćenja dužih razgovora te dužih ili složenih verbalnih uputstava
 • brže umaranje prilikom dužih ili kompleksnijih slušnih aktivnosti
 • česti upiti za ponavljanje informacija i uputstava (potrebno je višestruko ponavljanje za postizanje razumijevanja)
 • teškoće kratkoročnog i dugoročnog pamćenja u prisećanju verbalno prezentovanih informacija (npr. recitovanje azbuke i abecede, brojeva telefona, dana u nedelji, učenja rime i pesama itd.)
 • smetnje u slušnoj diskriminaciji
 • smetnje u pamćenju i manipulisanju fonemama
 • teškoće lokalizacije zvuka

Karakteristično je da deca sa PSP često traže da im se ponovi ili razjasni izgovoreno a bolje rezultate postižu u zadacima koji su im poznati i kada znaju šta se od njih očekuju.

PSP je čest uzrok i pratilac razvojnih jezičkih poremećaja kod dece (specifični poremećaj jezika ili disfazija), kao i uzrok i pratilac smetnji u čitanju i učenju u školskoj dobi.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


U dijagnostici PSP najčešće se govori o tri moguća pristupa minimalnoj bateriji testova koja obuhvata korišćenje bihejvioralnih testova, elektrofizioloških i elektroakustičkih testova kao i “neuroimaging” metode (CT i MR). Bihejvioralni (logopedski) testovi uključuju: dihotičke testove, niskoredundantne monoauralne testove, testove vremenskog procesiranja i testove binauralne interakcije. Elektrofiziološki i elektroakustički testovi su najčešće timpanometrija, otoakustička emisija te ispitivanje slušnih evociranih potencijala. Nasuprot bihejvioralnim testovima, elektrofiziološkim i elektroakustičkim metodama – “neuroimaging” metode pružaju bolju objektivnost. Nedostatak tih metoda jeste duže trajanje testiranja, skupoća i nedostupnost. Trenutno se dijagnoza PSP bazira na rezultatima bihejvioralnih testova, uz dodatne informacije dobijene elektroakustičkim metodama i ređe elektrofiziološkim metodama. Dijagnoza PSP ne sme se postaviti na osnovu loših rezultata na jednom testu, već audiolog mora oceniti potvrđuje li celokupan profil zaista dijagnozu PSP.

Potrebno je naglasiti da deca mlađa od sedam godina ne mogu biti sveobuhvatno procenjena jer su njihovi jezički i slušni procesi u razvoju.

U Centru Logomedika primenjuje se jedinstveni test koji omogućava otkrivanje i dijagnostikovanje poremećaja slušnog procesiranja (Test PSP-1).

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


 

Terapija poremećaja slušnog procesiranja može se podeliti u tri dela:

a) pojačavanje auditivno perceptivnih veština pojedinca (poboljšavanje fonemske diskriminacije, lokalizacije/lateralizacije zvuka i intonacijski aspekt govora)

b) pojačavanje jezičkih i kognitivnih strategija pojedinca (tehnike aktivnog slušanja, poboljšanje jezičkih, metajezičkih i metakognitivnih sposobnosti, strategije izvršne kontrole i jezičkih resursa čime se poboljšava sposobnost slušanja)

c) poboljšanje kvaliteta auditivnih signala (odnosi se na poboljšanje odnosa signal/šum u razredu smanjivanjem okolinske buke ili korišćenjem sistema za modulaciju frekvencija poput aparata Phonak EduLink).

Napomena: terapijsku seansu logoped izvodi uz obavezno korišćenje logopedskog instrumenata DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA.

Roditelj se paralelno obučava za praktično izvođenje aktuelnih modela neposrednim prisustvom.

ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?


Copyright by N.Milošević

Izvor: Sanja, L., Barun, M., Heđever, M., & Bonetti, A. (2012). Poremećaj slušnog procesiranja u djece. Logopedija3(1), 31-34.

Heđever, M. (2010). Ispitivanje poremećaja slušnog procesiranja pomoću dihotičkog testa riječi kod učenika osnovne škole. U Mildner, V., Liker, M. (ur.): Proizvodnja i percepcija govora, FF u Zagrebu, Zagreb, 198-207.

Milošević, N., Heđever, M., Drobnjak, B. (2015). Primena digitalnog logopedskog seta. Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba: II Kongres logopeda Srbije. Međunarodni skup održan 15-17.maja 2015.godine. Zbornik radova Ur. Neda Milošević. Beograd: Udruženje logopeda Srbije,str. 187-195

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.