Login

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz primenu bilo koje logopedske metode. Aplikacija Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciji:

 • Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
 • Fonološkog poremećaja 
 • Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
 • ADHD i ADD
 • Afazija i dizartrija
 • Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece s kohlearnim implantom.
 • Poremećaja glasa – hiperkinetičke disfonije, dijagnostike psihogene disfonije, impostacije glasa
 • Terapije Parkinsonove bolesti
 • Terapije tinitusa
 • Takođe, digitalni logopedski set koristiti se i u dijagnostici glasa i govora.
 • DLS koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera
 •  

Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom (pa čak i brže), onako kako to radi i ljudski mozak.

Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja ili govora koji ne koristi digitalno signalno procesiranje – DSP. Iako je DSP vrlo složena i sofisticirana tehnologija koja u svojoj osnovi koristi računarski procesor, ona je za korisnika vrlo jednostavna i pouzdana.

Prednost digitalnog logopedskog seta u odnosu druge uređaje ovog tipa je visokokvalitetna oprema koja omogućava najsavršeniji i autentični zvučni prikaz koji je neophodan za uspešnu rehabilitaciju a koji se ne može obezbediti putem računara, tableta, telefona, kompjuterskih zvučnih kartica itd.

 

Filtriranje govora preko uređaja koji nisu specijalizovano napravljeni za tu namenu daće više ŠTETE nego KORISTI! Ekvilajzeri u aplikacijama ograničenog pojasa, koji se puštaju samo preko telefona, tableta ili kompjutera i sa najsavršenijim slušalicama nemaju terapijsku svrhu i dodatno “remete” zvučni signal koji treba da bude autentičan glasovnom govoru.

 

Autor ove aplikacije i metode je Prof. dr Mladen Heđever.

Aplikacija i metoda zaštićene su autorskim pravom.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

U ponudi je najnoviji model DLS-II 2023 koji ima:

 1. USB priključak za računar (dvosmerna komunikacija audio signala).
 2. WiFi vezu s tabletom, mobilnim ili računarom (služi kao dodatna mogućnost upravljanja uređajem).
 3. Ima 55 gotovih programa za rad i dodatnih 20 slobodnih programa za korisnike.
 4. U komletu se nalazi i merni mikrofon – fonometar (kao stari klinički model).
 5. Dva para slušalica
 6. USB povezivanje s računarom omogućava snimanje, analizu ili dijagnostiku glasa i govora. Komunikacija sa računarom je dvosmerna tako da se bilo koji zvuk sa računara može simultano reprodukovati preko logopedskog seta.
 7. Ima 55 memorisanih programa za rad i 20 slobodnih programa za korisnike

  30 glasovnih optimala za artikulacione i fonološke poremećaje

  2 grupne optimale (za užu i širu grupu sigmatizma),

  2 programa za supstitucije frikativa i afrikata sa T i D,

  4 programa za rad sa slušnim oštećenjima,

  4 programa za poboljšanje razumljivosti govora,

  3 programa za stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama,

  1 program za delay,

  1 program za merenje intenziteta zvuka (fonometar),

  2 programa za generisanje belog i ružičastog šuma,

  2 programa sa D – kanalom.

  Na internetu se mogu pronaći besplatni programi za snimanje, editiranje i dijagnostiku glasa i govora (kao na primer PRAAT, AUDACITY…). Pomoću tih programa zvuk iz mikrofona na logopedskom setu će biti direktno snimljen na računar. Tako je moguće za svakog pacijenta napraviti snimke glasa ili govora i prema potrebi ih analizirati. Logopedski set će normalno raditi bez obzira da li se računar koristi ili ne (logopedski set može biti stalno povezan sa računarom).

U prodaji je NOVI MODEL: Digitalni logopedski set II 2024

modelOpisCena
1. NOVI DLS MODEL II 2024
Najnoviji model DLS-II koji ima:
1. USB priključak za računar (dvosmerna komunikacija audio signala).
2. WiFi vezu s tabletom, mobilnim ili računarom (služi kao dodatna mogućnost upravljanja uređajem).
3. Ima 55 gotovih programa za rad i dodatnih 20 slobodnih programa za korisnike.
4. u komletu se nalazi i merni mikrofon (kao stari klinički model).
USB povezivanje s računarom omogućava snimanje, analizu ili dijagnostiku glasa i govora. Komunikacija sa
računarom je dvosmerna tako da se bilo koji zvuk sa računara može simultano reprodukovati preko logopedskog
seta.
Novi DLS može se dopuniti sa još jednim mikrofonom i/ili tabletom za rukovanje preko tableta (opciono)

396.250,00 osnovica
79.250,00 PDV stopa 20%
_______________________________
475.500,00 RSD ukupna cena

 

 

Cena Digitalnog logopedskog seta sa svim uračunatim troškovima (PDV 20% na uvoz i prevoz, troškovima špedicija, carine i edukacijom za jednog polaznika) za NOVI DLS II model sa fonometrom i USB priključkom iznosi 475.500,00 rsd sa uračunatim PDV. 

GENERALNO EKSKLUZIVNO ZASTUPANJE, OVLAŠĆENA PRODAJA I EDUKACIJA U REPUBLICI SRBIJI – LOGOMEDICA instrumenti doo

Dodatne informacije kontakt mail: instrumenti@logomedica.rs; 

kontakt telefoni: 065 225 2220, 011 411 433 7


ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?


VAŽNO UPOZORENJE: DIGITALNI LOGOPEDSKI SET ZAŠTIĆEN JE AUTORSKIM PRAVOM. SVAKO ISTICANJE NAZIVA, VRŠENJE OBUKE ILI KOPIRANJE TEHNIČKOG REŠENJA BEZ ODOBRENJA PROIZVOĐAČA JE KRIVIČNO DELO. Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da javno objavite ili govorite o Digitalnom logopedskom setu  bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje ustanova Logomedica doo u Republici Srbiji ili Tara Centra doo u Republici Hrvatskoj. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Prof.dr Mladena Hedjevera i njihovog zastupnika – Logomedice Instrumenti doo a za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.


 

Copyright by M. Heđever

Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.