Login

RGA

ŠTA JE RAZVOJNA GOVORNA APRAKSIJA (RGA)?


Razvojna govorna apraksija predstavlja govorni poremećaj u čijoj se osnovi nalazi teškoća motornog planiranja voljnih pokreta neophodnih za govornu produkciju a u odsustvu mišićne slabosti. Smatralo se da se RGA sreće veoma retko sa učeštalošću od svega 1% kod dece, međutim razvojem dijagnostičkih protokola pokazalo se da je ona značajno učestalija.

Uzrok RGA su blaže disfunkcije centralnog nervnog sistema, premotornog kortexa, u odsustvu ograničene pokretljivosti govornih organa, slabosti i paralize mišića i jezičkih poremećaja.

KAKO SE ISPOLJAVA RGA?


S obzirom na neurološku prirodu poremećaja, detetu je teško da koordinira različite delove tela koji su neophodni za pravilnu produkciju govora (jezik, usne, donja vilica) tako da dete ima smetnje sa redosledom i artikulisanjem glasova, slogova i reči kada komunicira. RGA se ispoljava u vidu „loše“ nepravilne artikulacije glasova i često podseća na Dislaliju. Dete pravi zamene u izgovoru glasova ili ih uopšte ne izgovara, greške su nesistematske (jedna reč se izgovara na više načina). Karakteristika RGA je i da dete vrlo često ima smetnje u izgovoru vokala, a sam tempo govora često je usporen.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


RGA dijagnostikuje logoped procenom sposobnosti motornog planiranja, pokretljivnosti govornih organa i ispitivanjem govora. Dodatna testiranja su neophodna kako bi se RGA diferencirala od drugih poremećaja govora poput dislalije, orofacijalnih miofunkcionalnih poremećaja, dizartrije i fonoloških poremećaja.

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


S obzirom na različitu manifestaciju RGA kod dece u terapiji se koriste različite tehnike za postizanje maksimalnih rezultata.

Napomena: terapijsku seansu logoped izvodi u korišćenje TalkTools alataDigitalnog logopedskog seta, i logopedskih sondi;

Ovi uređaji omogućuju vizuelnu kontrolu pojedinih fizičkih karakteristika glasa, omogućuju taktilnu stimulaciju i razvoj taktilne percepcije te aktivno stimulisanje percepcije govora.

Roditelj se paralelno obučava za praktično izvođenje aktuelnih modela neposrednim prisustvom.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

Copyright by N. Milošević & D. Čausevac

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.