Login

Dislalija

ŠTA JE DISLALIJA?


Poremećaj izgovora pojedinih glasova

Dyslalia je artikulacioni poremećaj koji podrazumeva nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru pojedinih glasova. Prvenstveno ispoljavaja se u vidu: nepravilnog izgovora glasova, izostavljanja glasova ili njihove zamene.

Dislalija se ispoljava kao nepravilan izgovor glasova ali bez ograničene pokretljivosti govornih organa i teškoća u motornom planiranju. Nekada uzrok dislalije mogu biti i fonološke smetnje.

Jedan je od najčešćih govornih poremećaja kod dece (20-40%) čije netretiranje dovodi do trajnih nepravilnosti u izgovoru koje se karakterišu kao šuškanje ili nepravilan izgovor glasa R itd.

Takođe, istraživanja su pokazala da se osobe sa govornim poremećajima doživljavaju kao drugačije u odnosu na osobe bez takvih smetnji, sa polazištem da različite kulturne grupe imaju različite stavove o ovom pitanju. Osobe sa artikulacionim smetnjama bez obzira na uzrast posmatraju se više negativno od strane vršnjaka. Percepirajući ih kao manje inteligentne, obrazovane i „korisne“. Navodi se da dete sa govorno-jezičkim poremećajem manje komunicira sa vršnjacima i ima manje drugova sa kojima se igra. Adolescent sa jezičkim poremećajem izbegava kontakte sa suprotnim polom, što se odražava na njegov emocionalni i socijalni život.

Kod osoba sa artikulaciono-fonološkim poremećajima koje su podvrgnute intervenciji govorne terapije došlo je do znatnog smanjenja psiho-socijalne disfunkcionalnosti kako u psihičkom tako i socijalnom funkcionisanju.

KAKO SE ISPOLJAVA?

Dislalija se manifestuje kroz nepravilan izgovor, najčešće, grupe glasova: firkativa i afrikata (S,Z,C,Š,Ž,Č,Dž,Ć,Đ), laterala (L,Lj), vibranta (R), ređe zamene glasova T sa K, G sa D i obratno. Dešava se i da se pojedini glasovi uopšte ne izgovaraju.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?

Dislalija se dijagnostikuje primenom artikulacionih testova uz praćenje uzrasnih normi u izgovoru glasova, procenom funkcioanlnosti pokreta i sposobnosti motornog planiranja. Dete na određenom uzrastu treba pravilno da izgovara:


Uzrast u godinamaIzgovorne norme
1-2A, O, E, M, P, B
2-3I, U, J, T, D, K, G, N, NJ, V, F, H
3,6 – 4S, Z, C, Ć, Đ,
4 – 5 Š, Ž, Č, DŽ, L
5 – 6 LJ, R

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)

U Centru Logomedika se vrlo uspešno, u kratkom vremenskom periodu, koriguju sve nepravilnosti u izgovoru glasova bez obzira o kojem se uzrastu radi.

Postupak koji se sastoji iz:

  • demonstriranja pravilnih modela logomotorike za izgovor glasa;
  • pravilno pozicioniranje glasa uz primenu logopedskih sondi i digitalnog logopedskog seta
  • uvežbavanje pravilnog izgovora u rečima i rečenicama uz primenu Digitalnog logopedskog seta.

 

Sve pojedinačne modele u terapijskoj seansi klijent (dete) aktivno reprodukuje a logoped raznim povratnim signalima informiše dete o stepenu uspešnosti ovladavanja konkretnim modelom.

Napomena: terapijsku seansu logoped izvodi uz korišćenje logopedskih instrumenata: DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA, TalkTools alata i logooedskih sondi.

Ovi uređaji omogućuju vizuelnu kontrolu pojedinih fizičkih karakteristika glasa, omogućuju taktilnu stimulaciju i razvoj taktilne percepcije te aktivno stimulisanje percepcije govora.

ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?

Roditelj se paralelno obučava za praktično izvođenje aktuelnih modela neposrednim prisustvom.

Dužina tretmana zavisi od broja glasova koji se nepravilno izgovoraju. Npr. tretman grupe glasova frikativa i afrikata kod dece ne bi trebalo da traje duže od 3 meseca; laterali (L,Lj) do mesec dana; vibrant R je najsloženiji jer zahteva najsavršeniju preciznost govornih organa te njegovo ispravljanje može obuhvatiti od 8 do 24 logopedske seanse. Dužina tretmana zavisi i od uključenosti roditelja (uvežbavanja zadatih modela u kućnim uslovima) u rehabilitacioni postupak.

Tretman nepravilnog izgovora glasova kod mladih i odraslih lica obično traje malo duže zbog dugotrajne faze inhibije slušnih navika.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

Copyright by Neda Milošević, logoped

Izvor:

  • Milošević, N., Čauševac, D., Zelić, M. (2011). Psihosocijalni pristup artikulaciono-fonološkim poremećajima, Specijalna edukacija i rehabilitacija danas: 5. Međunarodni naučni skup. Zbornik radova. Ur. Nenad Glumbić i Vesna Vučinić. Zlatibor: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, tematski zbornik, 315-321
  • Milošević, N., Heđever, M., Drobnjak, B. (2015). Primena digitalnog logopedskog seta u tretmanu lateralnog sigmatizma. Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba: II Kongres logopeda Srbije. Međunarodni skup održan 15-17.maja 2015.godine. Zbornik radova Ur. Neda Milošević. Beograd: Udruženje logopeda Srbije,str. 187-195.
  • Milošević, N., Čauševac D., Zelić M., Drobnjak B. (2015). Upotreba logopedskih instrumenta: Priručnik. Beograd: Logomedika.
Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.