Login

Cerebralna paraliza

ŠTA JE CEREBRALNA PARALIZA?


Cerebralna paraliza predstavlja hronični i neprogresivni poremećaj koji je uzrokovan oštećenjem mozga u ranom razvojnom dobu. Predstavlja najčešći uzrok teških motoričkih oštećenja kod dece. Većinu etioloških faktora koji uzrokuju cerebralnu paralizu moguće je svesti na osam kategorija:

 1. oštećenja tokom razvoja
 2. hipoksija i hemoragija
 3. infekcije
 4. toksini i otrovi
 5. trauma
 6. reakcije autoimunizacije
 7. defekti biohemijske maturacije
 8. hereditarni (genetski) faktori.

 

KAKO SE ISPOLJAVA?


Ona se manifestuje oštećenjem motoričke funkcije, ali često su pridruženi i drugi poremećaji kao što su smetnje vida, sluha, intelektualna ometenost, poremećaji govora i poremećaji u ponašanju.

Prema topografskoj distribuciji neuromotornog ispada, cerebralna paraliza se javlja u pet obima zahvaćenosti:

 1. Paraplegija, sa zahvaćenošću donjih ekstremiteta, koja je skoro uvek spastičnog tipa, a nalazi se u oko 20% slučajeva.
 2. Hemiplegija, gde su zahvaćeni jedan gornji i jedan donji ekstremitet sa iste strane, i gde se skoro uvek radi o spasticitetu, a ređe o atetotičnoj hemiplegiji, a nalazi se kod oko 47% slučajeva.
 3. Triplegija, sa zahvaćenošću tri ekstremiteta, najčešće oba donja i jednim gornjim, obično spastičnog tipa.
 4. Kvadriplegija (tetraplegija), koja označava zahvaćenost sva četiri ekstremiteta, s tim što se termin dihemiplegija nekada koristi da označi da su donji ekstremiteti više zahvaćeni od gornjih.
 5. Monoplegija, gde se radi o zahvaćenosti jednog ekstremiteta, a koja se nalazi kod oko 5% slučajeva.

U užem smislu postoje tri kategorije oralne disfunkcije u sklopu CP:

 1. umeren ili teži stepen nesposobnosti da zatvore usne, problem sa koordinacijom jezika kao i veliki problem potiska jezikom,
 2. faringealno gutanje je oslabljeno i zakasnelo;
 3. redukovani su pokreti baze jezika zbog neuromuskularnog deficita te dalje onemogućavaju podizanje laringsa pri gutanju pljuvačke.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Dijagnoza cerebralne paralize postavlja se na osnovu detaljne anamneze, kliničkog pregleda i dopunskih dijagnostičkih metoda, sa naglaskom na nalaze magnetne rezonance, na čemu se insistira poslednjih godina.

Više je simptoma/znakova koji upućuju na mogući razvoj cerebralne paralize, a glavni uključuju poremećaj tonusa mišića (uključujući i varijacije u distribuciji i intenzitetu mišićnog tonusa), usporen motorički razvoj, promenjenu dinamiku refleksne aktivnosti i perzistiranje primitivnih refleksa, patološke posturalne reakcije, pojavu asimetrije u motoričkim obrascima i neadekvatan razvoj funkcije gornjih ekstremiteta. Neurološki znakovi i simptomi mogu biti različiti, s obzirom na dob deteta, iako je primarno oštećenje statično.

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


Strategije koje pomažu poboljšanju oralne funkcije obuhvataju primenu logopedskih instrumenata, prvenstveno sondi kojima se izvodi pasivna masaža kao i termo/taktilna stimulacija oralnog prostora. Veliki problem je pojačana salivacija i nemogućnost gutanja pljuvačke pa se pasivna masaža kooristi radi poboljšanja i te funkcije. Pasivna masaža ima značaj i u senzornom osvešćivanju prostora oralne duplje. Značaj primene logopedskih instrumenata je u:

 1. postepenom povećavanju pritiska na jezik (koristi se sonda br. 6  iz logopedskog seta);
 2. uvođenju jakih senzacija ukusa (kiselo, slatko, slano, gorko);
 3. termotaktilnoj stimulaciji (logopedskom sondom br.1) hladnom i toplom masažom. Termo taktilna stimulacija (logopedskom sondom br.1) podrazumeva kružne pokrete s unutrašnje strane obraza, labijanih sulkusa te nepčanih lukova. Svoju primenu u klasičnoj pasivnoj masaži oralnog prostora je našao i logopedski vibrafon koji omogućava direktnu vibraciju masaže u oralnom prostoru. Primena logopedskih instrumentarija u tretmanu dece sa cerebralnom paralizom vrši se radi poboljšanja funkcije, gutanja, te pokreta oralne muskulature koja ima ulogu kako u gutanju tako i u govoru.

Copyright by M.Zelić, N.Milošević, M.Milićević Izvor (Zelic, M.Milosevic, N., Causevac, D. (2012). The importance of application logopedic instruments in treatment children with cerebral palsy. Special education and rehabilitation – Cerebral palsy: II International Scientific Conference was held 25-28. оctober 2012. Book of proceedings and Summaries. Ed. Milan Kuloc i Srecko Potic. Novi Sad: Society of Special educators and rehabilitators of Serbia, p.58) Nedović, G., Rapaić, D., Odović, G., Potić, S., & Milićević, M. (2012). Socijalna participacija osoba sa invaliditetom. Beograd: Društvo defektologa Srbije.

Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.
Added to cart
Your Cart
0
Close

Nema proizvoda u korpi.